REGISTER INFORMATION

1. Registrar

Name: Desigence Oy
Business ID: 0891461-6
Mailing address: Lemuntie 3-5 B, 00510 Helsinki, Finland

2. Person responsible for register issues

Name: Arto Ruokonen
Postal address: Lemuntie 3-5 B, 00510 Helsinki, Finland
Email: arto.ruokonen@desigence.com

3. Name of the register

Customer and marketing register of Desigence Oy

4. Purpose of processing personal information

Customers' personal information can be processed for the following purposes:
- customer relationship management and development
- marketing

5. Information content of the register

The register can contain the following information:
- contact information of the customer (name, title, phone, email)
- contact information of the company (name, business ID, industry, address, phone, email)
- customer contacts (contact date, contact type, contact person)
- project information (contact person, project name, project content)
- billing information (invoiced company, contents of the invoice)

6. Regular sources of information

Information concerning the customer is obtained:
- from the customers themselves
- from the internet
- from the business registers
- by email
- by other equivalent means

7. Regular disclosure of information and transfer of information outside the EU or the European Economic Area

Information is not disclosed or transferred outside the EU or the European Economic Area.

8. Rights of registered subjects

Right of access and rectification

Registered subjects have the right to access the information, which is stored in the register about them. Requests for such access should be made in writing and be duly signed, and be addressed to the registrar mentioned in section 1.

If there are errors in the registered information, the registered subject can request the person responsible for register issues, mentioned in section 2, to rectify the error.

Right to refuse processing

Registered subjects have the right to refuse the registrar from processing their personal information for direct advertising, distance selling and other direct marketing, as well as market and opinion studies and public register and genealogical research purposes.

9. Protection principles of the register

There is no manually processed material in the register.

Electronically stored information

Only such employees, who have the right to process customer information, in connection with their work, are entitled to use the system containing customer information. The information is collected into databases, which are protected with firewalls, passwords and other technical means. The databases and their backups are located in locked premises, and the information is only accessible to certain persons, who have previously been appointed.

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Desigence Oy
Y-tunnus: 0891461-6
Postiosoite: Lemuntie 3-5 B, 00510 Helsinki, Finland

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Arto Ruokonen
Postiosoite: Lemuntie 3-5 B, 00510 Helsinki, Finland
Sähköposti: arto.ruokonen@desigence.com

3. Rekisterin nimi

Desigence Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
- markkinointi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- henkilön yhteystiedot (nimi, titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- yrityksen yhteystiedot (yrityksen nimi, käynti- ja laskutusosoite)
- asiakaskontaktit (kontaktipvm ja -tapa, henkilön nimi)
- projektitiedot (projektin nimi, sisältö, yhteyshenkilö, kustannuslaskelma)
- laskutustiedot (mitä, milloin ja paljonko laskutettu)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
- asiakkaalta itseltään
- internetin kautta
- sähköpostilla
- yritysrekisterien kautta
- muulla vastaavalla tavalla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.